ALGEMENE VOORWAARDEN

 

van: Food on Wood gevestigd te Vught 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Food on Wood: de gebruiker/uitgever van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de wederpartij van Food on Wood.

 

Artikel 2. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Food on Wood en een cliënt waarop Food on Wood deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door beide partijen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes.

De door Food on Wood gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Food on Wood is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Food on Wood is medegedeeld. Food on Wood is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen of totaal prijs ongeacht aantal personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Food on Wood gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen. 

 

Artikel 4. Vertraging 

Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Food on Wood aan cliënt doorberekend.

Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

 

Artikel 5. Betaling 

B2C (particulier):
Bij een totaalbedrag lager dan €500,- dient de betaling direct bij bestelling middels Ideal voldaan te worden.
Bij een totaalbedrag van €500.- of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van de overeenkomst/plaatsen van de bestelling 50% van de totaalprijs. Het resterende bedrag zal maximaal 3 dagen voor dienstverlening aan Food on Wood contant of per bank betaald worden. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Food on Wood het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Food on Wood. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt. 

 

Artikel 6. Catering

Catering wordt uitsluitend verzorgd door Food on Wood zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Food on Wood en cliënt. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Food on Wood. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Food on Wood is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

 

Artikel 7. Annulering door cliënt 

Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen. Bij annulering van 14 dagen voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 25% van de totaalprijs te betalen. Bij annulering van 7 tot 4 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen. Bij annulering binnen 4 dagen voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

 

Artikel 8. Annuleringen door Food on Wood
Food on Wood is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Food on Wood zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Food on Wood gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Food on Wood onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Food on Wood geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Food on Wood kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

Artikel 9. Deelannulering 

Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht. Dit artikel is niet van kracht op de relatiegeschenken en/of maatwerkoffertes.


Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt 

Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Food on Wood, medewerkers of derden.

 

Artikel 11. Klachten

Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden. Food on Wood kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

 

Als laatste verwijzen wij je ook graag naar ons AVG beleid